hoya world - hoya specie i-p

   Species i - p     

 

 

 

home.gif (4278 bytes) Hoya incrassatanewSmall.gif (1369 bytes)  incrassata.gif (4367 bytes)       Hoya imbricata var.basiscordata  imbricata_basis.gif (4702 bytes)
my profile.gif (4401 bytes) Hoya incurvula  incurvula.gif (4331 bytes) Hoya kentiana  kentiana.gif (4259 bytes)
my purpose.gif (4398 bytes) Hoya kerrii  kerrii.gif (4584 bytes) Hoya lacunosa (Borneo)  lacunosa_borneo.gif (4583 bytes)
thai species.gif (4374 bytes) Hoya litoralis  litoralis.gif (4475 bytes) Hoya lobbii  lobbii.gif (4803 bytes)
species_a.jpg (9777 bytes) Hoya megalaster  megalaster.gif (4554 bytes) Hoya meliflua  meliflua.gif (4306 bytes)
species_q.jpg (9758 bytes) Hoya mindorensis  mindorensis.gif (4297 bytes) Hoya mitrata  mitrata.gif (4605 bytes)
species_sp.jpg (10011 bytes) Hoya montana  montana.gif (4434 bytes) Hoya motoskei  motoskei.gif (4352 bytes)
other_plant.gif (5271 bytes) Hoya multiflora (Philippines)  multiflora_phil.gif (4626 bytes) Hoya multiflora (Thailand)  multiflora_thai.gif (4409 bytes)
exchange area.gif (4337 bytes) Hoya multiflora (Thailand) - Seedling  multiflora_seedling.gif (4038 bytes) Hoya nicholsoniae 'Cooper's Creek Qld.'  nicholsoniae_iml353.gif (4449 bytes)
link.gif (4254 bytes) Hoya nicholsoniae (USDA 354246)newSmall.gif (1369 bytes)  nicholsoniae_USDA354246.gif (4129 bytes) Hoya nummularioides  nummularioides.gif (4375 bytes)
Hoya obovata  obovata.gif (4535 bytes) Hoya obscura  obscura.gif (4512 bytes)
Hoya obtusifolia  obtusifolia.gif (4271 bytes) Hoya onychoides  onychoides.gif (4634 bytes)
Hoya oreogena  oreogena.gif (4398 bytes) Hoya pachyclada  pachyclada.gif (4701 bytes)
Hoya pachyclada (pink center)newSmall.gif (1369 bytes)  pachyclada_pink.gif (4204 bytes) Hoya palawanica  palawanica.gif (4345 bytes)
Hoya parasitica  parasitica.gif (4681 bytes) Hoya parasitica (green form)  parasitica_green.gif (4602 bytes)
Hoya parasitica (white form)  parasitica_white.gif (4454 bytes) Hoya parasitica albomarginatanewSmall.gif (1369 bytes)  parasitica_albo.gif (4604 bytes)
Hoya parviflora  parviflora.gif (4443 bytes) Hoya paziae  paziae.gif (4153 bytes)
Hoya pubera  pubera.gif (4129 bytes) Hoya publicalyx cv.Pink Silver  publicalyx_pink.gif (4589 bytes)
Hoya pusilla  pusilla.gif (4517 bytes)