hoya world - hoya sp. & hybrid

   Unidentified species & Hybrid     

 

 

 

home.gif (4278 bytes) Hoya sp.Borneo meredithiinewSmall.gif (1369 bytes) 

sp_borneo_meredithii.gif (4202 bytes)

        Hoya sp.Cinnamom  sp_cinnamom.gif (4340 bytes)
my profile.gif (4401 bytes) Hoya sp.CMF-8  sp_cmf 8.gif (4413 bytes) Hoya sp.Haraku  IPPS 3759  sp_haraku_IPPS3759.gif (4181 bytes)
my purpose.gif (4398 bytes) Hoya sp.Sapuroa   IPPS 3752  sp_sapuroa_3752.gif (4439 bytes) Hoya sp.Sulawesi  IPPS 8841  sp_sulawesi_IPPS8841.gif (3804 bytes)
thai species.gif (4374 bytes) Hoya sp.Sulawesi  IPPS 8897  sp_sulawesi_IPPS8897.gif (4453 bytes) Hoya sp.Sumatra  IPPS 1775  sp_sumatra_IPPS1775.gif (4348 bytes)
species_a.jpg (9777 bytes) Hoya sp.USDA 81079  sp_USDA81079.gif (4535 bytes) Hoya sp. (pachyclada x parasitica)?newSmall.gif (1369 bytes)  sp_pachyclada.gif (4122 bytes)
species_i.jpg (9743 bytes) Hoya Metallica (laos x vitellina)   Metallica.gif (4521 bytes) Hoya Minibelle  Minibelle.gif (4572 bytes)
species_q.jpg (9758 bytes) Hoya (fuscomarginata x meridithii)  fusco_x_merid.gif (4394 bytes) Hoya (meridithii x crassicaulis)  meridithii_x_crassicaulis.gif (4326 bytes)
other_plant.gif (5271 bytes)
exchange area.gif (4337 bytes)
link.gif (4254 bytes)